Долгогодишното уважување и соработката формализирано со потпишување на Меморандум за соработка.
Долгогодишното уважување и соработката формализирано со потпишување на Меморандум за соработка.
Меѓусебно препознавање - Националната асоцијација за дојдовен туризам на Македонија НАИТМ како најрелевантен и легитимен преставник на туристичкиот сектор и Македонската асоцијација на интернационални водичи во планина како носител на единствениот професионален стандард во земјава - UIMLA.
Тешки се времињата за туризмот како најпогодена дејност од Ковид кризата, но тоа треба да биде дополнителен мотив за активности насочени кон мобилизација на секторот и ова партнерство на релевантни субјекти во домашниот туризам е најдобра потврда за тоа.
Вистинските вредности го минуваат најважниот тест - тестот на времето и признанието од меѓународната фела и пазарот.